Правилник о безбедности и заштити ученика у школи

На основу члана 119. став 1. тачка 1, а у вези са чланом 108. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и Упутства за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика (Сл. гласник РС 67/2022) и члана 77. Статута ОШ „Стеван Сремац“, Школски одбор ОШ „Стеван Сремац“ дана 17.05.2023.г. донео је

ПРАВИЛНИК

О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОРГАНИЗОВАНОГ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН СРЕМАЦ“

IОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

   Овим Правилником регулишу се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика Основне школе ''Стеван Сремац'', Борча, (у даљем тексту Школа) за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа.

ЦЕО ПРАВИЛНИК МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК

претрага