Правилник о употреби мобилних телефона

На основу чл. 99. став 3), члана109. став 3), члана 119. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 83. став 3 тачка 7) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и члана 77. Статута ОШ „Стеван Сремац“, Школски одбор ОШ „Стеван Сремац“ дана 17.05.2023.г. донео је

П Р А В И Л Н И К  

О   У П О Т Р Е Б И   МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником се уређује употреба мобилних телефона од стране ученика, родитеља ученика односно других законских заступника ученика (у даљем тексту: родитељи) запослених, и трећих лица у Школи.

Члан 2.

Поштовањем овог Правилника обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитног рада Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, и превентивно делује на појаву дигиталног насиља у Школи.

II УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА

 

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛИ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК

претрага