Статут школе

 

 

 

На основу члана 57. став 1. тачке 1, а у вези са чланом 172. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС " број 72/2009, и 52/2011 и 55/2013),Школски одбор Основне школе „Стеван Сремац“ на седници одржаној дана 11.12.2013. године, донео је

С     Т     А     Т     У     Т

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "СТЕВАН СРЕМАЦ"

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређује се организација,начин рада,управљање и руковођење у школи,поступање органа школе ради обезбеђивања остваривања права ученика, заштите и безбедности ученика и запослених и мере за спречавање повреда забрана утврђених Законом о основама система образовања и васпитања, начин објављивања општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, од   значаја за рад ОШ ”Стеван Сремац" у Борчи , (у даљем тексту - Школа).

Члан 2.

Школа је јавна установа која обавља делатност основног образовања и васпитања, односно послове јавне службе у складу са међународним правним актима, Уставом, Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основној школи, другим законима,   подзаконским актима и овим Статутом.

Основно образовање и васпитање траје осам година и остварује се у два образовна циклуса.

У вршењу јавних овлашћења Школа води евиденцију јавне исправе у складу са Законом и подзаконским актом.

Подаци се у евиденцију, јавне и друге исправе уносе на српском језику, ћириличним писмом.

Члан 3.

У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају или дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, групе по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запослених, ученика или трећег лица у Школи, заједнички прописује министар просвете и министар надлежан за послове људских права.

ПОГЛЕДАЈ ЦЕО ДОКУМЕНТ

 

СТАТУТ   Основне  школе  "Стеван Сремац"  из 2018.године  можете  погледати  ОВДЕ.

претрага