Правилник о стручном усавршавању

grbОШ ''Стеван Сремац'' - Борча

Трг ослобођења бр. 3

 

ОШ“Стеван Сремац“

школска 2023-24.

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Интерно бодовање - Укупно 44 сата у току школске године

Типови активности

Врсте ангажмана у оквиру сваког типа активности

Број сати

Угледни час

Аутор-извођач угледног часа

5 по часу

Посматрач-учесник

2по часу

Иновативни час

Аутор-извођач угледног часа

5 по часу

Посматрач-учесник

2по часу

Размена искустава присуствовањем часу другог наставника (непосредно или онлајн)

Реализатор

2

Посматрач

1

Едукативне радионице , предавања за наставнике

Реализатор

2

Посматрач

1

Презентација посећеног семинара

Излагач-презентер посећеног стручног усавршавања

5

Слушалац   учесник

2

Стручно предавање

Реализатор

5

Посматрач

2

Давање стручне оцене за објављивање уџбеника

Реализатор

15

Рад у сручним активима у школи

Руководилац

2 по састанку

Члан тима

1 по састанку

Организација међународних такмичења у школи

Координатор

20

Асистент

15

Припрема по ученику

10

Прикази књига, чланака...

Излагач-презентер туђе књиге, чланка, приручника, часописа, дидактичког материјала

6

Слушалац учесник

1

Прикази сајтова

Излагач-презентер туђег блога, сајта, поста, друштвених мрежа

5

Слушалац учесник

2

Такмичења и смотре

Припрема и учешће са ученицима на републичком и међународном такмичењу или смотри

8

Припрема и учешће са ученицима на окружном такмичењу или смотри

3

Учесник у организацији такмичења/смотре - општина

3

Организатор општинског такмичења

8

Дежурство на општинском такмичењу

3

Прегледачи на општинском такмичењу

5

Школска такмичења и смотре - организација

6

Дежурства на школским такмичењима

2

Комисија за прегледање на шк. такмичењима

3

Публиковање и приказ сопствених књига, приручника, наставних средстава

Аутор/коаутор објављеног стручног рада у часопису/листу-излагач

15

Аутор референта на конгресу, конференцији, симозијуму-излагач

20

Аутор објављене књиге, приручника, практикума, наставног средства-излагач

30

Слушалац-учесник

2

Рецензент уџбеника или стручне књиге

15

Аутор акредитованог програма стручног усавршавања

15

Акредитација стручног скупа, трибине, округлог стола...

10

Истраживачки пројекти за унапређење квалитета рада школе

Руководилац/аутор истраживачког пројекта за повећање квалитета рада школе

20

Учесник у реализацији овог пројекта-члан тима

10

Координатор истраживачког пројекта

10

Аутор публикације о пројекту-презентер

12

Слушалац - учесник

2

Стручни активи

Председник – руководилац стручног актива...на нивоу општине

4 по састанку

Учесник у раду стручног актива, удружења, подружнице на нивоу општине

2

Остваривање пројеката и програма васпитно-образовног рада у школи

Писац пројекта - координатор

15

Учесник у писању пројекта – члан пројектног тима

5

Организатор (изложби ученичких и других радова, приредби, фестивала, хуманитарних и еколошких акција, трибина, радионица, квизова,књижевних вечери, тематских вечери...)

10

Аутор – организатор ученичких позоришних представа

20 по представи

Координатор – помоћ у организацији горњих активности

5

Учесник - посетилац

2

Организатор (посете биоскопу, позоришту, музеју, галерији, излети...)

3 по активности

Набавка наставних средстава, уџбеника, учила, лектире и стручне литературе за библиотеку...

3

Лични наставнички сајт везан за наставни предмет – аутор и аминистратор

10

Дистрибуција бесплатних уџбеника – организатор

10

Дистрибуција бесплатних уџбеника – чланови комисије

8

Ревизија библиотеке - организатор

10

Ревизија библиотеке – чланови комисије

8

Прегледање школске документације са корекцијама

10

Остваривање тематског дана

Аутор

8

Учешће у истраживању (интерна, реагионалана, републичка, Завода за вредновање, Завода за обезбеђивање квалитета, истраживања која организују факултети, институти...

Учесник

1

Вебинари , онлајн предавања (интернет ресурси)...

Реализатор

6

Учесник

1

Учешће у комисијама /радним групама (за израду задатака), на акредитованим трибинама, конференцијама, скуповима, сусретима, у јавним дискусијама (нпр, научни скупови и др.), расправама (нпр. поводом доношења новог закона),

Учесник

10

Имплементација програма акредитованих активности у образовно-васпитном раду кроз час/активност

Водитељ

6

Учесник

1

Пројекат са пратећом конкурсном документацијом

Координатор

20

Помоћ у реализацији пројекта

10

Реализација пројектних активности

5

Учешће у евалуација пројекта

10

4

Презентација ефеката пројекта

1

Учешће у презентацији ефеката пројеката

1

Рад у конкурсним комисијама (Креативна школа, Сазнали на семинару применили у пракси, Дигитални час и др.)

Члан комисије

15

Публиковање мултимедијалног садржаја, дигиталног наставног средства, ауторске апликације, ауторског наставног средства

Аутор/коаутор

20

Презентација

3

Учесник

1

Акредитација стручног скупа , конференције, трибине... (онлајн или непосредно)

Организатор

10

Помоћ у организацији

5

Излагач

5

Организација стручног скупа , конференције, трибине... (без акредитацијео нлајн или непосредно)

Организатор

8

Помоћ у организацији

4

Излагач

5

Менторски рад са приправником

ментор- рад са приправницима

25

члан испитне комисије за приправнике

5

Менторски рад са студентима

ментор- рад са студентима

5 по студенту

Стручне посете и студијска путовања у организацији школе

вођа-аутор

6 по дану

учесник стручне посете или студијског путовања

2 по дану

Летопис школе (папирни или дигитални)

израда школског летописа-организатор

10 по броју

израда школског летописа - сарадник

5 по броју

Школски часопис/брошура (папирни или дигитални)

израда школског часописа-организатор

10 по броју

израда школског часописа - сарадник

5 по броју

Учествовање у изради тестова на такмичењима

Аутор

10

Сарадња са васпитно-образовним установама (основне школе, средње школе, специјалне школе, рад са студентима...)

Организатор наставе (консултације којима присуствују студенти са менторима)

3

Извођач наставе (консултације којима присуствују студенти са менторима)

2

Подучавање студената, волонтера...

1 седмично

Разредни испит

3

Маркетинг школе

Администратор сајта

20

Координатор сајта

10

Сарадник на сајту

4

Афирмисање школе путем текстова или интервјуа у медијима

8

Рад у радним телима и програмима од националног значаја

Координатор и реализатор програма од националног значаја (истраживање, национално тестирање ученика, професионална оријентација)

20

Члан тима у неком од горњих програма

10

Носилац реализације програма /пројекта локалне управе (стратегије, радна тела, еколошки пројекти, превенција наркоманије, безбедност деце, програми МУП, здравства...)

10

Члан тима – учесник у реализацији програма

5

Дежурство на пробном завршном испиту/тесту

2 по дану

Дежурство на завршном испиту/тесту

2 по дану

Обрада и унос података на пробном завршном испиту/тесту

4

Обрада и унос података на завршном испиту/тесту

4

Академско усавршавање

Специјализант

(у години завршене специјализације)

15

Мастер

(у години стицања звања)

15

Специјализант

(у години завршене специјализације)

15

Докторант

(у години завршене специјализације)

40

 

 

 

 

 

 

           

 

претрага