Извештај о раду директора школе

 

Извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске

2013 / 14. године

 

Рад директора школе у првом полугодишту школске 2013/14. године остварен је кроз следеће активности:

  1. Планирање, организовање и контрола рада установе
  2. Праћење и унапређивање рада запослених
  3. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи
  4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатима и широм заједницом
  5. Финансијско и административно управљање радом установе
  6. Обезбеђивање законитости рада установе

1) Планирање, организовање и контрола рада установе

1.1. Планирање рада установе

       Планирање рада установе остварено је организацијом доношења планова установе, додељивањем задатака запосленима у том процесу и праћењем њихове израде. Донети су:

       - Годишњи план рада школе за школску 2013/14. годину 

       - Анекс школском програму за шк. 2013/14. годину

       - Анекс школском развојном планирању за период

         2013-2014. године.

            -План стручног усавршавања за школску 2013/14. годину

Сви планови су сачињени у законом предвиђеном року и упућени Наставничком већу и Савету родитеља на разматрање а Школском одбору на усвајање.

 

ПОГЛЕДАЈ ЦЕО ДОКУМЕНТ

претрага