Правилник о употреби мобилних телефона

На основу чл. 99. став 3), члана109. став 3), члана 119. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 83. став 3 тачка 7) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и члана 77. Статута ОШ „Стеван Сремац“, Школски одбор ОШ „Стеван Сремац“ дана 17.05.2023.г. донео је

П Р А В И Л Н И К  

О   У П О Т Р Е Б И   МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником се уређује употреба мобилних телефона од стране ученика, родитеља ученика односно других законских заступника ученика (у даљем тексту: родитељи) запослених, и трећих лица у Школи.

Члан 2.

Поштовањем овог Правилника обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитног рада Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, и превентивно делује на појаву дигиталног насиља у Школи.

II УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА

 

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛИ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК

Правилник о безбедности и заштити ученика у школи

На основу члана 119. став 1. тачка 1, а у вези са чланом 108. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и Упутства за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика (Сл. гласник РС 67/2022) и члана 77. Статута ОШ „Стеван Сремац“, Школски одбор ОШ „Стеван Сремац“ дана 17.05.2023.г. донео је

ПРАВИЛНИК

О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОРГАНИЗОВАНОГ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН СРЕМАЦ“

IОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

   Овим Правилником регулишу се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика Основне школе ''Стеван Сремац'', Борча, (у даљем тексту Школа) за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа.

ЦЕО ПРАВИЛНИК МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК

претрага