Годишњи план рада школе за шк. 2022/23. годину

  1. УВОД

Годишњи план рада у школи представља основни радни документ којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на релацији образовно-васпитних активности у току школске године. Њиме је утврђена организација и динамично остваривање образовно-васпитних активности и одређени носиоци и реализатори. На тај начин омогућено је унапређивање образовно-васпитног рада, обезбеђено је праћење, остваривање циљева и задатака, као и евалуација стручних, руководећих и управних органа школе.

Цео документа можете погледати кликом на линк!

Правилник о систематизацији основне школе "Стеван Сремац" Борча

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у основној школи

 Нa oснoву члaнa 126. став 4. тачка 19. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/2017 - дaљe: Зaкoн), члaнa 190 став 1.тачка 2 и 190 став 2 Стaтутa Основне школе''Стеван Сремац'' , доносим дана 23.01.2019.године

НАПОМЕНА: Правилник је усклађен са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору Службени гласник РС, бр. 6/2018 од 23.01.2018. године

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у основној школи“Стеван Сремац" Борча

 

Цео документ можете погледати кликом на линк

претрага