План рада школе за 2016/17. школску годину

 УВОД

 

Годишњи план рада у школи представља основни радни документ којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на релацији образовно-васпитних активности у току школске године. Њиме је утврђена организација и динамично остваривање образовно-васпитних активности и одређни носиоци и реализатори. На тај начин омогућено је унапређење образовно-васпитног рада, обезбеђено је праћење остваривања циљева и задатака, као и евалуација стручних, руководећих и управних органа школе.

 

...ПОГЛЕДАЈ  ЦЕО  ДОКУМЕНТ...

Извештај о раду директора школе

 

Извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске

2013 / 14. године

 

Рад директора школе у првом полугодишту школске 2013/14. године остварен је кроз следеће активности:

 1. Планирање, организовање и контрола рада установе
 2. Праћење и унапређивање рада запослених
 3. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи
 4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатима и широм заједницом
 5. Финансијско и административно управљање радом установе
 6. Обезбеђивање законитости рада установе

1) Планирање, организовање и контрола рада установе

1.1. Планирање рада установе

       Планирање рада установе остварено је организацијом доношења планова установе, додељивањем задатака запосленима у том процесу и праћењем њихове израде. Донети су:

       - Годишњи план рада школе за школску 2013/14. годину 

       - Анекс школском програму за шк. 2013/14. годину

       - Анекс школском развојном планирању за период

         2013-2014. године.

            -План стручног усавршавања за школску 2013/14. годину

Сви планови су сачињени у законом предвиђеном року и упућени Наставничком већу и Савету родитеља на разматрање а Школском одбору на усвајање.

 

ПОГЛЕДАЈ ЦЕО ДОКУМЕНТ

Правнилник о оцењивању

На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),

министар просвете, наукеи технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА

У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из појединачних наставних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и одраслих у основном образовању и васпитању (у даљем тексту: ученик).

Термини изражени у овом правилнику у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

Сврха и принципи оцењивања ученика

Члан 2.

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа ученика у току савладавања школског програма.

Оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује однос према учењу и знању, подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика и развија систем вредности.

Оцењивањем се обезбеђује поштовање општих принципа система образовања и васпитања утврђених законом којим се уређују основе система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон).

Принципи оцењивања, у смислу овог правилника, јесу:

 1. објективност у оцењивању према утврђеним критеријумима;
 2. релевантност оцењивања;
 3. коришћење разноврсних техника и метода оцењивања;
 4. правичност у оцењивању;
 5. редовност и благовременост у оцењивању;
 6. оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу;
 7. уважавање индивидуалних разлика, потреба, узраста, претходних постигнућа   ученика и тренутних услова у којима се оцењивање одвија.
 8. ПОГЛЕДАЈ ЦЕО ДОКУМЕНТ

претрага