Јавне набавке

Одлука о измени плана јавних набавки за једнодневну екскурзију ученика 7. разреда

Измењен план јавних набавки за једнодневну екскурзију ученика 7. разреда

План јавних набавки за 2024. годину

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2024. годину

План јавне набавке за школску  2023.  годину

Одлука школског одбора  о измени плана јавних набавки

Одлука о додели уговора у поступку набавке  "Исхрана у боравку" за школску 2023/24. годину

 Позив за подношење понуде за исхрану у продуженом боравку шк.2023/24. година

Документација за исхрану у боравку за шк.2023/24. годину

 Измена плана јавних набавки

Одлука Школског одбора о промени плана јавних набавки

Позив за подношење понуде за набавку услуге-Исхрана у продуженом боравку шк.2022/23. годину

Документација - јавна набавка "Исхрана у продуженом боравку за шк. 2022/23. годину"

-План јавних  набавки  за 2022.годину

-Документација - јавна набавка Исхрана у продуженом боравку

-Позив за подношење понуда - исхрана у боравка

-План ЈАВНИХ НАБАВКИ  за 2021.годину

-Обавештење о закљученом уговору   за ЈН бр.1.2.1/2020 , набавка  услуге - "Исхрана у дневном боравку" , за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Обавештење о обустави  поступка за ЈН бр.1.2.3/19 , набавка услуга - "Настава у природи и екскурзија" , за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Одлукa о додели уговора  за ЈН бр.1.2.1/2020 , набавка  услуге - "Исхрана у дневном боравку" , за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Одлуку о обустави поступка за ЈН бр.1.2.3/19 , набавка услуга - "Настава у природи и екскурзија" , за потребе Основне школе "Стеван Сремац

-Позив за подношење понуда за ЈН бр.1.2.1/2020 , набавка  услуге - "Исхрана у дневном боравку" , за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

Конкурсну документацију за ЈН бр.1.2.1/2020 , набавка  услуге - "Исхрана у дневном боравку" , за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.1.1.1/2020 , набавка добара  - "Eлектрична енергија" ,за потребе Основне школе "Стеван Сремац" 

-Одлука о додели уговора за ЈН бр.1.1.1/2020 , набавка добара - "Електрична енергија" за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Позив за ЈН бр 1.1.1/2020,набавка добара -"Електрична енергија" за потребе Основне школе "Стевн Сремац" 

-Конкурсна документација за ЈН бр 1.1.1/2020,набавка добара -"Електрична енергија" за потребе Основне школе "Стевн Сремац"

 -Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН бр.1.2.3/19 ,набавка услуга - "Настава у природи и екскурзија" , за потребе Основне школе "Стреван Сремац"

 

-Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН бр.1.2.3/19 , набавка услуга - "Настава у природи и екскурзија" , за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Одговор на питање за ЈН бр 1.2.3/19 , набавка услуга -"Настава у природи и екскурзија"-отворени поступак , за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

- Обавештење о продужењу рока   за ЈН бр 1.2.3/19 , набавка услуга -"Настава у природи и екскурзија"-отворени поступак , за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Измене и допуне конкурсне документације  за ЈН бр 1.2.3/19 , набавка услуга -"Настава у природи и екскурзија"-отворени поступак , за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

 

 

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ „НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈА“ .ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.3/19

 

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 1.2.3/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈА

 

 

-Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку "Настава у природи и екскурзија" (Партија 3 - настава у природи за ученике чртвтог разреда) ЈНБР.2.1/2019

-Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку"Настрава у природи и екскурзија"(Партија1)JNBR 1.2.1/2019

-Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку "Настава у природи и екскурзија "ЈНБР 1.2.1/2019

-Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку "Настава у природи и екскурзија" , JNBR 1.2.1/2019 

 

-Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку "Настава у природи и екскурзија" ЈНБР 1.2.1/2019 

- Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку "Настава у природи и екскурзија" ЈНБР 1.2.1/2019.

-Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.1.2.2/2019 , набавка услуга  - "Исхрана у дневном боравку" , јавна набавка мале вредности, за потребе Основне школе "Стеван  Сремац" 

 

-Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.1.1.1/2019 , набавка добара  - "Електрична енергија" , јавна набавка мале вредности за потребе Основне школе "Стеван Сренац" 

-Одлука о додели уговора за ЈН бр.1.2.2/2019 , набавка услуга -  "Исхрана у дневном боравку" , јавна набавка мале вредности, за потребе Основне  школе  "Стеван Сремац"

-Конкурсна документација за набавку услуга Ј.Н.мале вредности бр.1.2.2/2019 - Исхрана у дневном боравку" за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Позив за подношење понуда за набавку услуга Ј.Н.мале вредности бр.1.2.2/2019 - Исхрана у дневном боравку" за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Одлука о додели уговора за ЈН бр.1.1.1/2019,набавка добара -"Електрична енергија" за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Обавештење о продужењу рока за  JН br.1.1.1/2019 ,набавка добара - "Електрична енергија" за потребе Основне школе "Стеван Сремац" 

-Конкурсна документација за  JН br.1.1.1/2019 ,набавка добара - "Електрична енергија" за потребе Основне школе "Стеван Сремац

-Конкурсна документација за  JН br.1.1.1/2019 ,набавка добара - "Електрична енергија" за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-ПОЗИВ за подношење понуда за  JН br.1.1.1/2019 ,набавка добара - "Електрична енергија" за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-ОДЛУКА о јавној наблавци у отвореном поступку обликовану по партијама-настава у природи за ученике од 1.до 4.разреда- услуге ЈН бр. 03/2018

-ДОКУМЕНТАЦИЈА - конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку за наставу у природи за ученике ид 1. до 4.разреда обликована по партијама ЈН бр 03/2018

-ОДЛУКА о подношељу понуда за јавну набавку у отвореном поступку - организације и реализације наставе у природи за ученике од 1.до 4. разереда ЈН бр 03/2018

-ПОЗИВ за подношењепонуда за јавну набавкуу отвореном поступку- организације и реализациј наставе у природи за ученике од 1.до 4. разреда обликова  не по партијама ЈН бр 03/2018

-Конкурсна документација  ЈН 02/2018 - Екскурзија за осми разред

-Позив за подношеље понуда ЈН 02/2018 -Екскурзија за осми разред

-одлука о покретању ЈН 02/2018- Екскурзија за осми разред

-Обавештење о закљученом уговору  за ЈН бр.1/2018.-Електрична енергија за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Одлука о додели уговора за ЈН бр.1/2018-Електрична енергија за потребе Основне школе "Стеван Сремац" 

-Позив за подношење понуда - Електрична енергија за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Конкурсна документација за ЈН бр 1/2018-Електрична енергија за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Обавештење о закњученом уговору о јавној набавци мале вредности за извођење наставе у природи ЈН бр 04/2017

-Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга „ припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученикеза наручиоца ОШ“Стеван Сремац“ ЈН бр.03/2017

-Одлука о додели Сокобања 1

-Одлука о додели Сокобања 2

-Одлука о додели Сокобања 3

-Одлука о додели уговора за јавну набавку "Припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике", ЈН бр 03/2017 

-Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга-организације и реализације наставе у природи ЈН бр04/2017

-Конкурсна документација за јавну набавку наставе у природи, бр04/17

 

-Припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике, за потребе ОШ"Стеван Сремац",Борча - Београд -позив за подношење понуда

-Припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике, за потребе ОШ"Стеван Сремац",Борча - Београд -конкурсна документација

-Обавештење о закљученом уговору - набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе ОШ Стеван Сремац , Борча ,Београд

-ОДЛУКУ о додели уговора  у јавној набавци мале вредности добара „набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе ОШ“Стеван Сремац“ Борча-Београд ЈН бр.02/2017

-Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације –набавка рачунара и рачунарске опремеЈН бр.02/2017

-П  О  З  И  В за подношење понуда за јавну набавку мале вредости добара –набавка рачунара и рачунарске опреме

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -НАБАВКА ДОБАРА - Набавка рачунара и рачунарске опреме

 

-Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара -Електрична енергија за потребе Oсновне школе „Стеван Сремац“из Борче ЈН бр. 1/2017

-Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара „електричне енергије за потребе  у Основној школи“Стеван  Сремац ЈН бр.1/2017

 

-Позив за подношење понуде

-Конкурсна документација набавка добара -електричне енергије

-Одлука

- Обавештење о закљученом  уговору  о  јавној  набавци  мале  вредности  за  извођење  наставенну  природи  ЈН.БР. 03/2016

- Уговор  о реализацији  наставе  у  природи

-О Д Л У К У о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – Извођење наставе у природи-услугеЈН бр. 3/2016 

 

- Извештај о стручној процени понуде

-Конкурсна  документација  за  подношење понуда  за  ЈН бр.3/2016 - "Организација и реализација наставе у природи" за потребе  основне  школе  "Стеван Сремац"

-Позив   за  подношење понуда  за  ЈН бр.3/2016 - "Организација и реализација наставе у природи" за потребе  основне  школе  "Стеван Сремац"

 

- Обавештење  о  закључењу уговора за  ЈН бр.2/2016 - " Припрема  и  дистрибуција  школског  оброка  -  ручка  за  ученике" за  потребе  Основне  школе  "Стеван  Сремац"

-Одлука  о додели уговора  за JN бр.2/2016 - Припрема и  дистрибуција  школског оброка - ручка  за  ученике, за  потребе  Основне  школе  "Стеван  Сремац"

-Конкурсна  документација , јавна набавка - услуге-припрема и дистрибуција школског оброка-ручка за ученике

-Позив за подношење понуда за набавку услуга - припрема и  дистрибуција школског оброка – ручка за ученике 

 

 

-Обавештење  које  се  однос  на  јавну  набавку  "Електричне енергије  за  потребе  у  Основној  школи  "Стеван Сремац" ЈН бр.1/2016. "

-Одлука  о  додели  уговора  у јавној  набавци  мале  вредности  добара  "електричне  енергије  за  потребе  у  Основној  школи   " Стеван  Сремац" "

-Позив за конкурсну документацију за  ЈН бр 1/2016-Електрична енергија за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Позив за подношење понуда за  ЈН бр 1/2016-Електрична енергија за потребе Основне школе "Стеван Сремац"

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара "набавка рачунара за опремање кабинета информатике и наставних кабинета за  извођење наставе"

-Позив за достављање понуде за набавку рачунара

-Обавештење о закљученом уговору који се односи на јавну набавку молерско фарбарски и паркетарски радови

-Одлука о додели уговора у делу који се односи на Јавне набавке -"молерско-фарбарски и паркетарски радови"-поновљени поступак

 

-Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - "молерско-фарбарски и паркетарски радови" 

-Позив за подношење понуде за Молерско фарбарске радове октобар 2015. (поновљен поступак)

-Конкурсна докуметација за Молерско фарбарске радове - октобар 2015.

 

 

* ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКЕ И ПАРКЕТАРСКЕ РАДОВЕ У ОШ"СТЕВАН СРЕМАЦ"БОРЧА

*Позив за подношење понуде за молерско фарбарске и паркетарске радове у ОШ "Стеван Сремац" Борча, август 2015.

Конкурска документација за молерско фарбарске и паркетарске радове у  ОШ"Стеван Сремац"Борча, август 2015.

 

* Позив за подношење понуда за извођење фарбарско молерских радова у ОШ"Стеван Сремац" Борча

* Позив за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

Конкурсна документација за електричну енергију у ОШ"Стеван Сремац" Борча

ОБАВЕШТЕЊЕ о закључењу уговора о јавној набавци мале вредности добара-Електрична енергија за потрбе Основне школе "Стеван Сремац" из Борче

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга-припрема и дистрибуција школског оброка за ученике у продуженом боравку

Конкурска документација за јавну набавку услуга-припрема и дистрибуција школског оброка за ученике у продуженом боравку

*  Обавештење о закључењу уговора јавне набавке мале вредности и услуга - Ручак у термосима са колачем или воћем за ученике у продуженом боравку за потребе ОШ"Стеван Сремац" из Борче


 

 

претрага